Kontrolna funkcja konsula

www.protetykazebow.pl

Konsul polski będący poza granicami swojego kraju jest swego rodzaju opiekunem wszystkich procedur, które dotyczą w sposób pośredni lub bezpośredni polskich obywateli na terenie państwa promującego oraz samej Rzeczpospolitej Polskiej.

Jego funkcja kontrolna w tym zakresie dotyczy przede wszystkich aktów normatywnych, ich tworzenia i realizacji.

Konsul czuwa bowiem nad wykonywaniem umów międzynarodowych obowiązujących w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a państwem przyjmującym.

Jego zadanie polega na kontroli spełniania warunków zawartych w umowie, zarówno po stornie polskiej jak i po stronie państwa przyjmującego.

Konsul dba o wypełnianie każdego z warunków zawartej umowy, czuwa nad zgodnością procesów z prawem polskim oraz prawem państwa przyjmującego.

Obowiązkiem konsula jest też dbanie o poprawny przepływ informacji pomiędzy stronami umów, o ich prawdziwość oraz terminowość.

Konsul kontroluje zarówno umowy wywodzące się od strony polskiej jak i te pochodzące od państwa przyjmującego.