Rola konsula w kwestiach nadania, zrzeczenia się oraz poświadczenia obywatelstwa

Konsul jest osobą do której powinni zwracać się obywatele na terenie państwa przyjmującego w kwestiach związanych z obywatelstwem.

Konsul pośredniczy bowiem w przypadkach nadania obywatelskiego, poświadczenia o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub też zrzeczenia się obywatelstwa polskiego.

Bez względu na to, czy obywatel chce wystąpić do konsula w kwestii przyjęcia obywatelstwa, jego zrzeczenia się lub otrzymania poświadczenia o jego posiadaniu, powinien on najpierw wystosować do konsula właściwe pismo.

W piśmie tym obywatel powinien dokładnie opisać swoją sytuację, przedstawić wnioski i sprecyzować swój wniosek do konsula.

Pismo takie zostanie rozpatrzone przez konsulat i podjęta zostanie decyzja.

Należy pamiętać jednak o tym, że w kwestiach związanych z obywatelstwem konsul jest jedynie osobą pośredniczącą.

Bezpośrednio za przyznanie czy odebranie obywatelstwa odpowiada w Rzeczpospolitej Polskiej Prezydent RP.